Archive

Saturday, November 11, 2017

Your Time

"The greatest gift you can give someone is your time because when you give your time, you are giving a portion of your life that you will never get back."

(Món quà lớn nhất bạn có thể cho một ai đó là thời gian vì khi bạn cho đi thời gian là bạn cho đi một phần trong cuộc sống của bạn mà sẽ không bao giờ lấy lại được.)
Orange County Vietnamese Professionals (OCVP)