Archive

Saturday, November 25, 2017

Meet People

"There will always be a reason why you meet people. Either you need to change your life, or you're the one that'll change theirs."

(Sẽ luôn có một lý do tại sao bạn lại gặp gỡ ai đó. Hoặc là bạn cần họ để thay đổi cuộc sống của mình, hoặc bạn là người giúp họ thay đổi cuộc sống.)
Orange County Vietnamese Professionals (OCVP)