Archive

Saturday, December 2, 2017

Walk Beside Me

"Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend." - Albert Camus

(Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi. - Albert Camus)
Orange County Vietnamese Professionals (OCVP)