Archive

Saturday, December 9, 2017

Everyone You Meet

"Everyone you will ever meet knows something you don't."

(Tất cả mọi người mà bạn gặp được đều biết một điều gì đó mà bạn không biết.)

Orange County Vietnamese Professionals (OCVP)