Archive

Saturday, November 18, 2017

Best Friends

"Best friends are the people in your life that make you laugh louder, smile brighter, and live better."

(Bạn thân là những người làm chúng ta cười to hơn, có một nụ cười rạng rỡ hơn, và sống tốt hơn.)
Orange County Vietnamese Professionals (OCVP)